Екип

Вие се намирате тук: Начало / Екип

Изключително сме щастливи и горди от факта, че за поредна година ВИТАГОЛД расте с по-високи темпове от пазара на хранителни добавки и по данни на IMS, заема една от първите позиции на българския фармацевтичен пазар.

Успехът на компанията се дължи преди всичко на хората, които работят всеотдайно, като повечето от тях са част от екипа още от самото създаване на фирмата. Това е нетипично явление за пазара на труда в България и за нас този факт е голяма гордост.

Успешната ни дейност се базира на професионалната работа на екипа от висококвалифицирани търговски и медицински представители, покриващи цялата страна и всички необходими таргетни групи специалисти.

Търговски екип

Веднага след създаването на фирмата е сформиран екип от търговски представители, базирани в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново.

През годините, екипът е натрупал огромен опит, преминал е десетки професионални обучения, изградил е ефективни и дългосрочни отношения с нашите партньори – аптеки, основани на взаимно доверие и лоялност. Днес с гордост можем да кажем, че търговския ни екип е един от най-успешните на българския фармацевтичен пазар.

Медицински екип

От началото на 2018г. към Витаголд работи новосформирана фирмена структура – екип от медицински представители с утвърдени професионални качества.

Разположени в градовете София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас, Плевен и В.Търново, те представят избрани продукти на компанията пред водещи семейни лекари и специалисти в цялата страна.

Маркетинг услуги

Витаголд извършва различни маркетингови дейности:

•   Позициониране и промоция на продукти в над 2500 аптеки и над 2000 лекари в цялата страна

•   Бързо, пълно и качествено покритие на всички точки на продажба

•   Мърчъндайзинг, съответстващ на характеристиката на продуктите

•   Промоционални и рекламни активности, съобразени със спецификата на продуктите и техните потребители

•   Мониторинг на конкуренцията

•   Анализ на пазара

Общи условия на Томбола в аптеки Афиа

  1. ОРГАНИЗАТОР

Рекламната кампания „АПТЕКИ АФИА ФАРМАСИ” /Промоцията/ се организира и провежда от „ВИТА ГОЛД” ООД, ЕИК 115923286, с адрес за кореспонденция гр.София 1309, ул.Пиротска 151, представлявано от Атанас Иванов Радев и наричано по – долу Дружеството.

Официалните правила ще бъдат публикувани на сайта на промоцията www.vitagold.bg, където ще са достъпни през целия период на Промоцията по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване на сайта на промоцията.

  1. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ НА ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

2.1. ТЕРИТОРИЯ

Промоцията се провежда на територията на Република България.

2.2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията започва на 01 май 2018 г. и ще продължи до 31 май 2018 г. (период на Промоцията). Организаторът няма задължение и няма да носи отговорност за предоставяне на награди след изтичане на периода за заявяване на награди, посочен в настоящите Официални правила.

2.3. УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ОПАКОВКИ

Продуктите, които дават възможност за участие в Промоцията са със следните търговски марки и опаковки: виж рекламната брошура в края на материала.

2.4. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

За участие в Промоцията е необходимо участникът да направи покупка на продукти на стойност над 40,00 лева, да изпише трите си имена, телефонен номер и e-mail адрес на гърба на касовата бележка и да я предаде на фармацевта в аптеката до 31 май 2018 г. или да изпрати писмо с посочени три имена, точен адрес и телефон за връзка, на следния адрес гр. София 1309, ул. Пиротска 151 – за ПРОМОЦИЯТА НА ВИТА ГОЛД „АПТЕКИ АФИА ФАРМАСИ”. На посочения в писмото адрес ще ви посети куриер, който ще достави един талон за участие на лицето посочено в писмото, срещу заплащането от страна на последното на стойността на транспортните разходи за куриерската услуга, в размер на 5 лева, до всяка точка на територията на цялата страна. След като участникът попълни коректно и точно талона, следва да го изпрати на указания адрес, до 31.05.2018 г.

Всеки участник  получава възможността да участва в томбола за 4 бр. награди, с марката „Volcano”.

Всеки участник има право на многократно участие, за да увеличи шансовете си да спечели. За едно участие се счита валидно получена касова бележка или изпратени, по посочения по горе начин, талон. С цел избягване на съмнение за злоупотреби, всеки участник има право да спечели само една от посочените награди.

Участието в играта не е обвързано с покупката на продукти на ВИТА ГОЛД ООД.

2.5. ОПИСАНИЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

В ПРОМОЦИЯТА НА ВИТА ГОЛД „АПТЕКИ АФИА ФАРМАСИ” участват само дееспособни, навършили пълнолетие лица, които са изпълнили описаните по горе условия, се намират на територията на цялата страна в периода на промоцията и могат да спечелят една от следните награди:

Награди: 4 бр. екстрактор с марката Volcano

Теглене и получаване на награди

Печелившите ще се изтеглят на случаен принцип и в присъствието на правоспособен юрист, както следва: Тегленето на печелившите ще се извърши на 04 Юни 2018г. в офиса на веригата в присъствието на представител на Витаголд и упълномощен юрист. Организаторът ще се свърже с печелившите участници на подадените от тях телефонен номер и/или адрес за връзка до 5 работни дни след тегленето, за да изиска необходимата информация за получаване на наградата. Печелившите ще бъдат публикувани и на интернет сайта на промоцията www.vitagold.bg до 5 работни дни след тегленето.

Участникът също може да се да се свърже с Организатора в срок от 5 работни дни от датата на публикуването на сайта, на посочения от Организатора телефон.

Наградите могат да се предяват до 5 работни дни след публикуването на сайта на промоцията или телефонно обаждане до печелившия.

Наградите ще се получат или на събитие, организирано и проведено от Оргазнизатора или по куриер, по преценка на Организатора.

В случай на невъзможност печеливш участник да присъства на събитието за получаване на наградата си, съответният участник е длъжен да уведоми организатора и да подаде актуален адрес, на който да получи наградата си по куриер.

При получаване на наградата, печелившият участник подписва декларация за нейното получаване. Наградите се раздават или изпращат от Организатора до 20 работни дни след тегленето.

Наградите ще се получат лично и/или чрез изрично упълномощен, с нотариално заверено пълномощно представител на адрес гр. София 1309, ул. Пиротска 151, ет.2 или с куриер за сметка на получателя.

Участници, които не отговарят на условията, описани в настоящите официални правила биват дисквалифицирани и губят правото си на получаване на награда. Неполучените награди остават на разположение на Организатора.

2.6. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Промоцията е отворена за участие на всички физически лица, дееспособни и навършили пълнолетие, с местоживеене в Република България („Участник”), с изключение на служителите на „ВИТА ГОЛД” ООД и всички рекламни агенции, свързани с Промоцията, както и членовете на техните семейства /деца и съпрузи/.

2.7. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

Не се допуска подменянето на спечелените награди срещу стойността им в пари, както и други замени.

2.8. ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ

Награди ще се предоставят на печеливши участници, имащи право да участват в Промоцията на базата на касовата бележка и/или талон, съгласно описаното в чл.2.4 от тези условия.

2.9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът може да прекрати Промоцията по всяко време, ако настъпят форсмажорни обстоятелства или при съществени злоупотреби. В тези случаи Организаторът не дължи обезщетение и не дължи разпределение на награди, ако закупуването на продуктите и/или получаването на  талона е станало след обявяване на прекратяване на промоцията.

2.10. ОТГОВОРНОСТ

Всички изпратени касови бележки и талони за участие, подлежат на проверка от Организатора. Организаторът не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции. Организаторът не носи отговорност ако поради грешно подадена информация от участника не успее да се свърже с печелившия участник в рамките на 5 работни дни след тегленето и неполучените награди остават на разположение на Организатора. Организаторът не носи отговорност, ако поради грешно подадена информация от участника, не успее да достави наградата на посочения от печелившия участник адрес. Организаторът не носи отговорност за удовлетворение за закупен на продукт.

Организаторът не носи отговорност за индивидуалните тарифи на пощенските и куриерските услуги ползвани от участниците при изпращането на писма, талони за участие и касови бележки до Организатора. Единичната цена на услугите се договаря директно между пощенския оператор и/или куриерска фирма и участника.

2.11. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

При възникване на спор между Организатора и участниците, той може да бъде решен между двете страни по взаимна договорка, ако не – от компетентните съдилища на територията на Република България.

2.12. ПУБЛИЧНОСТ

С участието си в настоящата Промоция участниците се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена, снимка, видео или аудио материал с предаването на наградата и други лични данни биха могли да станат публично оповестени и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали на Организатора, като за това не се дължи заплащане от негова страна за това.

2.13. ЛИЧНИ ДАННИ

Участниците участващи в Промоцията, включително и на спечелилите награди в промоцията следва да предоставят на Организатора следните свои лични данни: име, презиме и фамилия, точен адрес и телефон за връзка. Организаторът се задължава да обработва личните данни, предоставени от участниците в Промоцията (ако има такива), в съответствие с изискванията Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, и единствено по повод и за целите на Промоцията. С регистрирането на участието си в промоцията ще се счита, че участникът дава изричното си съгласие предоставените от него лични данни и образът му да бъдат използвани за цели, свързани с Промоцията. Участниците имат право на достъп до и корекция на личните им данни, обработвани от Организатора.

2.14. ДОСТЪП ДО ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА

Официалните правила на Промоцията ще бъдат достъпни на интернет адрес www.vitagold.bg за целия период на Промоцията. Допълнителна информация може да се получи на телефон 0886 73 63 63 (на цена според тарифния план ) в часовете от 09.30 ч. – 17 .00 ч. всеки работен ден от 01 май 2018 г. до 31 май 2018 г.

С участието си в Промоцията, участниците приемат и се ангажират да спазват условията на Официалните правила.

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ТОМБОЛА В АПТЕКИ РЕМЕДИУМ

 

  1. ОРГАНИЗАТОР

Рекламната кампания „АПТЕКИ РЕМЕДИУМ” /Промоцията/ се организира и провежда от „ВИТА ГОЛД” ООД, ЕИК 115923286, с адрес за кореспонденция гр.София 1309, ул.Пиротска 151, представлявано от Атанас Иванов Радев и наричано по – долу Дружеството.

Официалните правила ще бъдат публикувани на сайта на промоцията www.vitagold.bg, където ще са достъпни през целия период на Промоцията по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване на сайта на промоцията.

  1. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ НА ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

2.1. ТЕРИТОРИЯ

Промоцията се провежда на територията на Република България.

2.2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията започва на 01 май 2018 г. и ще продължи до 31 май 2018 г. (период на Промоцията). Организаторът няма задължение и няма да носи отговорност за предоставяне на награди след изтичане на периода за заявяване на награди, посочен в настоящите Официални правила.

2.3. УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ОПАКОВКИ

Продуктите, които дават възможност за участие в Промоцията са със следните търговски марки и опаковки: виж рекламната брошура в края на материала.

2.4. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

За участие в Промоцията е необходимо участникът да направи покупка на продукти на стойност над 40,00 лева, да изпише трите си имена, телефонен номер и e-mail адрес на гърба на касовата бележка и да я предаде на фармацевта в аптеката до 31 май 2018 г. или да изпрати писмо с посочени три имена, точен адрес и телефон за връзка, на следния адрес гр. София 1309, ул. Пиротска 151 – за ПРОМОЦИЯТА НА ВИТА ГОЛД „АПТЕКИ РЕМЕДИУМ”. На посочения в писмото адрес ще ви посети куриер, който ще достави един талон за участие на лицето посочено в писмото, срещу заплащането от страна на последното на стойността на транспортните разходи за куриерската услуга, в размер на 5 лева, до всяка точка на територията на цялата страна. След като участникът попълни коректно и точно талона, следва да го изпрати на указания адрес, до 31.05.2018 г.

Всеки участник  получава възможността да участва в томбола за 4 бр. награди, с марката „Volcano”.

Всеки участник има право на многократно участие, за да увеличи шансовете си да спечели. За едно участие се счита валидно получена касова бележка или изпратени, по посочения по горе начин, талон. С цел избягване на съмнение за злоупотреби, всеки участник има право да спечели само една от посочените награди.

Участието в играта не е обвързано с покупката на продукти на ВИТА ГОЛД ООД.

2.5. ОПИСАНИЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

В ПРОМОЦИЯТА НА ВИТА ГОЛД „АПТЕКИ РЕМЕДИУМ” участват само дееспособни, навършили пълнолетие лица, които са изпълнили описаните по горе условия, се намират на територията на цялата страна в периода на промоцията и могат да спечелят една от следните награди:

Награди: 4 бр. екстрактор с марката Volcano

Теглене и получаване на награди

Печелившите ще се изтеглят на случаен принцип и в присъствието на правоспособен юрист, както следва: Тегленето на печелившите ще се извърши на 04 Юни 2018г. в офиса на веригата в присъствието на представител на Витаголд и упълномощен юрист. Организаторът ще се свърже с печелившите участници на подадените от тях телефонен номер и/или адрес за връзка до 5 работни дни след тегленето, за да изиска необходимата информация за получаване на наградата. Печелившите ще бъдат публикувани и на интернет сайта на промоцията www.vitagold.bg до 5 работни дни след тегленето.

Участникът също може да се да се свърже с Организатора в срок от 5 работни дни от датата на публикуването на сайта, на посочения от Организатора телефон.

Наградите могат да се предяват до 5 работни дни след публикуването на сайта на промоцията или телефонно обаждане до печелившия.

Наградите ще се получат или на събитие, организирано и проведено от Оргазнизатора или по куриер, по преценка на Организатора.

В случай на невъзможност печеливш участник да присъства на събитието за получаване на наградата си, съответният участник е длъжен да уведоми организатора и да подаде актуален адрес, на който да получи наградата си по куриер.

При получаване на наградата, печелившият участник подписва декларация за нейното получаване. Наградите се раздават или изпращат от Организатора до 20 работни дни след тегленето.

Наградите ще се получат лично и/или чрез изрично упълномощен, с нотариално заверено пълномощно представител на адрес гр. София 1309, ул. Пиротска 151, ет.2 или с куриер за сметка на получателя.

Участници, които не отговарят на условията, описани в настоящите официални правила биват дисквалифицирани и губят правото си на получаване на награда. Неполучените награди остават на разположение на Организатора.

2.6. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Промоцията е отворена за участие на всички физически лица, дееспособни и навършили пълнолетие, с местоживеене в Република България („Участник”), с изключение на служителите на „ВИТА ГОЛД” ООД и всички рекламни агенции, свързани с Промоцията, както и членовете на техните семейства /деца и съпрузи/.

2.7. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

Не се допуска подменянето на спечелените награди срещу стойността им в пари, както и други замени.

2.8. ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ

Награди ще се предоставят на печеливши участници, имащи право да участват в Промоцията на базата на касовата бележка и/или талон, съгласно описаното в чл.2.4 от тези условия.

2.9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът може да прекрати Промоцията по всяко време, ако настъпят форсмажорни обстоятелства или при съществени злоупотреби. В тези случаи Организаторът не дължи обезщетение и не дължи разпределение на награди, ако закупуването на продуктите и/или получаването на  талона е станало след обявяване на прекратяване на промоцията.

2.10. ОТГОВОРНОСТ

Всички изпратени касови бележки и талони за участие, подлежат на проверка от Организатора. Организаторът не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции. Организаторът не носи отговорност ако поради грешно подадена информация от участника не успее да се свърже с печелившия участник в рамките на 5 работни дни след тегленето и неполучените награди остават на разположение на Организатора. Организаторът не носи отговорност, ако поради грешно подадена информация от участника, не успее да достави наградата на посочения от печелившия участник адрес. Организаторът не носи отговорност за удовлетворение за закупен на продукт.

Организаторът не носи отговорност за индивидуалните тарифи на пощенските и куриерските услуги ползвани от участниците при изпращането на писма, талони за участие и касови бележки до Организатора. Единичната цена на услугите се договаря директно между пощенския оператор и/или куриерска фирма и участника.

2.11. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

При възникване на спор между Организатора и участниците, той може да бъде решен между двете страни по взаимна договорка, ако не – от компетентните съдилища на територията на Република България.

2.12. ПУБЛИЧНОСТ

С участието си в настоящата Промоция участниците се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена, снимка, видео или аудио материал с предаването на наградата и други лични данни биха могли да станат публично оповестени и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали на Организатора, като за това не се дължи заплащане от негова страна за това.

2.13. ЛИЧНИ ДАННИ

Участниците участващи в Промоцията, включително и на спечелилите награди в промоцията следва да предоставят на Организатора следните свои лични данни: име, презиме и фамилия, точен адрес и телефон за връзка. Организаторът се задължава да обработва личните данни, предоставени от участниците в Промоцията (ако има такива), в съответствие с изискванията Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, и единствено по повод и за целите на Промоцията. С регистрирането на участието си в промоцията ще се счита, че участникът дава изричното си съгласие предоставените от него лични данни и образът му да бъдат използвани за цели, свързани с Промоцията. Участниците имат право на достъп до и корекция на личните им данни, обработвани от Организатора.

2.14. ДОСТЪП ДО ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА

Официалните правила на Промоцията ще бъдат достъпни на интернет адрес www.vitagold.bg за целия период на Промоцията. Допълнителна информация може да се получи на телефон 0886 73 63 63 (на цена според тарифния план ) в часовете от 09.30 ч. – 17 .00 ч. всеки работен ден от 01 май 2018 г. до 31 май 2018 г.

С участието си в Промоцията, участниците приемат и се ангажират да спазват условията на Официалните правила.